Regulamin serwisu otoMoto

Uwaga! Wkrótce nastąpi zmiana regulaminu.
Niniejszy regulamin przestanie obowiązywać od 2014-09-12. Zapoznaj się z treścią Nowego regulaminu.

 1. Postanowienia wstępne
  1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Grupę Allegro odpłatnych usług na rzecz Użytkowników polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich ogłoszeń w Serwisie otoMoto.pl oraz zasady dostępu i powszechnego korzystania z zasobów Serwisu otoMoto.pl.
  2. Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych oraz przedsiębiorcy zajmujący się pośrednictwem w zakresie sprzedaży lub publikacji ogłoszeń mogą także skorzystać z usług Grupy Allegro na odrębnych zasadach określonych w osobnych dokumentach według bieżącej oferty Grupy Allegro.
  3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu otoMoto.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 2. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
   • Grupa Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, posiadająca numer NIP: 527-25-25-995, o kapitale zakładowym w wysokości 33 916 500,00 zł,
   • Serwis otoMoto.pl — prowadzony przez Grupę Allegro w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą otoMoto.pl, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej otomoto.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro, o których mowa na stronach Serwisu otoMoto.pl.
   • Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarła z Grupą Allegro umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie otoMoto.pl.
   • Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) zamieszczane, na warunkach przewidzianych w Regulaminie, w Serwisie otoMoto.pl.
   • Pojazd — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad lub inne urządzenie przeznaczone do transportu lądowego, maszyna budowlana lub rolnicza, sprzęt latający lub pływający.
   • Regulamin — niniejszy Regulamin.
   • Cennik — zestawienie ustalanych przez Grupę Allegro opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu otoMoto.pl.
   • Serwis Allegro.pl — prowadzony w języku polskim przez Grupę Allegro serwis transakcji on-line, utrzymywany w domenie allegro.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.
   • Serwis Olx.pl — prowadzony w języku polskim przez Grupę Allegro serwis ogłoszeniowy, utrzymywany w domenie Olx.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu otoMoto.pl
  1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.
  2. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu. Ten sam Pojazd w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
  3. W kategoriach obejmujących samochody, motocykle, motorowery i quady mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży Pojazdów za cenę nie niższą niż 400 zł (słownie: czterysta złotych).
  4. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie otoMoto.pl wynosi 15 dni i może być przedłużany w sposób wskazany w pkt. 5.7. i 5.8.
  5. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu za wskazaną cenę.
 4. Zawarcie i rozwiązanie umowy z Grupą Allegro
  1. Korzystanie z Serwisu otoMoto.pl przez każdego użytkownika Internetu powinno odbywać się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Zawarcie umowy w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga wykonania czynności wskazanych w pkt. 5.3. a) Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika wysłanej przez Otomoto wiadomości, o której mowa w pkt. 5.4.
  3. Do chwili rozpoczęcia emisji Ogłoszenia Użytkownik może w każdej chwili, korzystając z panelu administracyjnego, o którym mowa w pkt. 5.8., usunąć Ogłoszenie, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy, o której mowa w pkt. 4.3.
  4. Grupa Allegro może rozwiązać umowę, jeżeli aktywacja Ogłoszenia nie nastąpi w terminie 35 dni od jej zawarcia lub w przypadku braku aktywacji przedłużenia czasu emisji – w terminie 35 od zakończenia pierwotnego czasu emisji.
 5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia
  1. Ogłoszenie może zawierać jedynie ofertę sprzedaży Pojazdu ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto.
  2. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza  Regulaminu, praw i interesów Grupy Allegro oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
  3. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie otoMoto.pl wymaga: a) wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu otoMoto.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe), podania swojego adresu e-mail, zaakceptowania Regulaminu , wyboru pakietu związanego ze sposobem  prezentacji Ogłoszenia  a następnie b) aktywowania Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) w wybrany sposób bądź poprzez wysłanie wiadomości SMS na wskazany w formularzu numer bądź poprzez Płacę z Allegro, przy czym z Płacę z Allegro mogą skorzystać wyłącznie Użytkownicy będący zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu Allegro.pl.
  4. Po wykonaniu przez zamawiającego wszystkich czynności wymienionych w pkt. 5.3. a Grupa Allegro przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość, w której potwierdza przyjęcie zamówienia i podaje hasło do panelu administracyjnego przypisanego do Ogłoszenia.
  5. Aktywacja Ogłoszenia następuje: a) w przypadku dokonania płatności – z chwilą zaksięgowania wpłaty, b) w przypadku wysyłania wiadomości SMS – z chwilą otrzymania informacji od operatora płatności SMS o otrzymaniu wpłaty, c) w przypadku Płacę z Allegro – z chwilą dokonania zapłaty poprzez Płacę z Allegro.
  6. Emisja Ogłoszenia rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 2 godzin od aktywacji Ogłoszenia.
  7. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, zamawiający może także dołączyć do Ogłoszenia od 1 do 10 zdjęć Pojazdu (w formatach określonych na stronie Serwisu otoMoto.pl) Użytkownik, w okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie 35 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia, ma dostęp do panelu administracyjnego pozwalającego na edycję tego Ogłoszenia, tj. na zmianę jego treści (poza marką, modelem Pojazdu i opisem dodatkowym) oraz na przedłużenie czasu emisji o kolejne 15 dni wraz z wyborem sposobu aktywacji.
  8. Uwzględnienie przedłużenia czasu emisji, po wyborze tej opcji, wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt. 5.3. b) i następuje nie później niż ciągu 2 godzin od aktywacji. Brak aktywacji, o której mowa w zdaniu poprzednim w ciągu 35 dni od zakończenie emisji Ogłoszenia skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego emisji.
  9. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu otoMoto.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Grupy Allegro lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
  10. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu otoMoto.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Grupy Allegro i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy Allegro oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie otoMoto.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu otoMoto.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Grupy Allegro.
  11. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu otoMoto.pl, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu otoMoto.pl, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z punktem 5.10 Regulaminu i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów Grupy Allegro.
 6. Promocja Ogłoszenia
  1. Ogłoszenie może być prezentowane  przy wykorzystaniu następujących płatnych usług dodatkowych przypisanych do poszczególnych pakietów: a) galeria zdjęć w wynikach wyszukiwania Ogłoszeń, b) odznaczenie innym kolorem, c) umieszczenie na początku listy wyszukiwania Ogłoszeń, d) promowane na stronie głównej Serwisu otoMoto.pl.
  2. Każda z usług promocji Ogłoszenia udostępniana jest na 15-dniowy okres.
  3. Powiększenie zdjęcia w Galerii zdjęć w wynikach wyszukiwania Ogłoszeń przy pozycji Ogłoszenia można aktywować tylko w przypadku załączenia do Ogłoszenia co najmniej jednego zdjęcia,
  4. Odznaczenie innym kolorem na liście wyników wyszukiwania pozycja powoduje, że Ogłoszenie prezentowane jest na żółtym tle,
  5. Umieszczenie na początku listy wyszukiwania Ogłoszeń polega na tym, że Ogłoszenie wyświetlane jest w ramce „promowane ogłoszenia” zamieszczonej na początku listy wyszukiwania Ogłoszeń,
  6. Prezentacja Ogłoszenia w  Serwisie Allegro.pl oznacza umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie internetowym Allegro.pl. kategorii „Motoryzacja“ wraz z linkiem do pełnej treści Ogłoszenia w Serwisie OtoMoto.pl. Umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Allegro.pl następuje nie później niż w ciągu 1 godziny od rozpoczęcia emisji Ogłoszenia w Serwisie otoMoto.pl i kończy się wraz z upływem czasu emisji.
  7. Prezentacja Ogłoszenia w Serwisie Olx.pl oznacza umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Olx.pl nie później niż w ciągu 1 godziny od rozpoczęcia emisji Ogłoszenia w Serwisie otoMoto.pl i kończy się wraz z upływem czasu emisji.
 7. Zasady odpowiedzialności
  1. Grupa Allegro umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń. Grupa Allegro zastrzega sobie prawo do modyfikacji Ogłoszenia, w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika.
  2. Użytkownik oświadcza, że zamieszczane w Ogłoszeniu treści są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają praw osób trzecich.
  3. Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
  4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Grupę Allegro stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub czasowej blokady emisji Ogłoszenia.
  5. Grupa Allegro ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: a) powszechnie uznane za obraźliwe, b) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, c) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, d) szkodzące Grupie Allegro lub innym podmiotom, e) wprowadzające w błąd.
  6. Grupa Allegro nie odpowiada za: a) brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, b) realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, c) działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Grupy Allegro niezależnych, d) składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 8. Opłaty
  1. Usługi świadczone w ramach Serwisu otoMoto.pl na rzecz Użytkowników są odpłatne, wysokośc opłat uzaleniona jest od rodzaju pakietu usług.
  2. Wysokość opłat oraz zakres pakietów usług określa Cennik stanowiący załącznik do Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 8.3.
  3. Jeżeli Ogłoszenie (bądź przedłużenie emisji)) aktywowane jest poprzez wysłanie wiadomości SMS, wówczas kwota, o jaką zostanie powiększony rachunek wystawiony przez właściwego operatora telefonii komórkowej, jest wskazana w formularzu, o którym mowa w pkt 5.3. a) (bądź odpowiednio – w panelu administracyjnym o którym mowa w pkt. 5.8.).
  4. Jeżeli Ogłoszenie (bądź przedłużenie czasu jego emisji)) aktywowane jest poprzez Płacę z Allegro, wówczas o kwotę należności zgodnie z Cennikiem powiększany jest rachunek za usługi Serwisu Allegro.pl.
 9. Polityka prywatności
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu otoMoto.pl, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796.
  2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem 002920/2010.
  3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Grupę Allegro zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Grupę Allegro Usług oraz w celu ich realizacji.
  4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Grupę Allegro za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Grupa Allegro, a także związanych ze świadczeniem usług przez Grupę Allegro. Zgoda może być przez Użytkownika w każdym czasie odwołana.
  5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych mechanizmów Serwisu otoMoto.pl wymaga od Użytkowników wypełnienia formularza kontaktowego. Dotyczy to wysyłki zapytania ofertowego: samochód nowy, samochód używany, promocję, wybraną ofertę finansowania zakupu samochodu czy jego ubezpieczenia. W formularzu kontaktowym zamieszczane są, poza informacjami dotyczącymi wybranej przez Użytkownika usługi, informacje o zainteresowanym Użytkowniku: nr telefonu i adres e-mail.
  6. Grupa Allegro zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
  7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Grupa Allegro zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Grupę Allegro danych osobowych innemu niż Grupa Allegro administratorowi danych.
  8. Grupa Allegro może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Grupę Allegro jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Grupy Allegro lub jeśli Grupa Allegro otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Grupę Allegro podmiotom trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji tych usług świadczonych na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu otoMoto.pl.
  10. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Grupę Allegro Usługi, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
   1. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za świadczone usługi w ramach Serwisu otoMoto.pl,
   2. niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie otoMoto.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
  11. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Grupę Allegro przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
  12. W przypadku uzyskania przez Grupę Allegro wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu otoMoto.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Grupa Allegro może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
  13. Grupa Allegro wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
  14. Grupa Allegro stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających strony Serwisu otoMoto.pl, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu otoMoto.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu otoMoto.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod następującym adresem: http://img01-otomoto.sogastatic.pl/static-file/politykaCookie.pdf
 10. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Grupę Allegro usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
  2. Reklamacje należy zgłaszać Grupie Allegro za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@otomoto.pl lub listem poleconym na adres Grupy Allegro z dopiskiem „Serwis OtoMoto.pl”.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Grupa Allegro zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
  6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Grupa Allegro zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany terminie wyjaśnienia sprawy.
  7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w reklamacji lub adres Użytkownika posiadany przez Grupę Allegro.
  8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia i Użytkownika nie będą rozpatrywane.
  9. Reklamacje mogą ponadto skłądać użytkownicy internetu, w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu otoMoto.pl. Punkty 10.2-10.7 stosuje się odpowiednio.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin dostępny jest w Serwisie otoMoto.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą mailową.
  2. O zmianie Regulaminu Grupa Allegro poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu otoMoto.pl oraz poprzez jej przesłanie Użytkownikom na adres mailowy przypisany do Ogłoszenia, co do którego utrzymywany jest panel administracyjny. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Grupę Allegro, nie krótszym jednak, niż 14 dni od przesłania ich Użytkownikom. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.


* Eksport do serwisu Olx.pl dotyczy tylko kategorii osobowe.