Regulamin serwisu otoMoto

 1. Postanowienia wstępne
  1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Grupę Allegro usług na rzecz użytkowników Internetu, w tym przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie otoMoto.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu otoMoto.pl.
  2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu otoMoto.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.
 2. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
   1. Grupa Allegro — Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, posiadająca numer NIP: 527-25-25-995, o kapitale zakładowym w wysokości 33 976 500,00 zł.
   2. Serwis otoMoto.pl — prowadzony przez Grupę Allegro w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej otomoto.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro, o których mowa na stronach Serwisu otoMoto.pl.
   3. Ogłoszenie — sporządzone przez Ogłoszeniodawcę lub Dealera Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie otoMoto.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
   4. Użytkownik — Ogłoszeniodawca lub Dealer, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu otoMoto.pl.
   5. Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z Grupą Allegro umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie otoMoto.pl i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu otoMoto.pl.
   6. Konto Ogłoszeniodawcy — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie otoMoto.pl na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu otoMoto.pl i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu otoMoto.pl. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres email oraz nadane przez Serwis otoMoto.pl hasło.
   7. Dealer — przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu Pojazdami, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z Grupą Allegro umowę w przedmiocie emisji Ogłoszeń w Serwisie otoMoto.pl. i korzysta z  usług świadczonych w ramach Serwisu otoMoto.pl.
   8. Konto Dealera — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie otoMoto.pl na rzecz Dealera, umożliwiający korzystanie z Serwisu otoMoto.pl i gromadzący informacje na temat korzystania przez Dealera z Serwisu otoMoto.pl. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Dealera unikalny adres e-mail (login) i nadane przez Serwis otoMoto.pl hasło.
   9. Strona Dealera — przyporządkowana do Konta Dealera strona internetowa utworzona w domenie otomoto.pl, służąca do prezentacji Ogłoszeń Dealera.
   10. Abonament — rodzaj okresowej opłaty ponoszonej na rzecz Grupy Allegro z tytułu zamówienia usług świadczonych w ramach Serwisu otoMoto.pl, do której zapłaty zobowiązany jest Dealer zgodnie z Cennikiem.
   11. Cennik — zestawienie ustalanych przez Grupę Allegro opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu otoMoto.pl, w tym określające rodzaje Abonamentów.
   12. Pojazd — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, a także inny towar, który zgodnie z decyzją Grupy Allegro może być przedmiotem obrotu w serwisie otoMoto.pl.
   13. Płacę z Allegro za Usługi — usługa polegająca na doliczeniu opłaty za korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu otoMoto.pl do rachunku za usługi świadczone w ramach Serwisu Allegro.pl, przy czym z narzędzia tego mogą korzystać wyłącznie Ogłoszeniodawcy będący zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu Allegro.pl.
   14. Serwis Allegro.pl — prowadzony w języku polskim przez Grupę Allegro serwis transakcji on-line, utrzymywany w domenie allegro.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.
   15. Serwis Olx.pl — prowadzony w języku polskim przez Grupę Allegro serwis ogłoszeniowy, utrzymywany w domenie olx.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.
   16. Regulamin — niniejszy Regulamin. 
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu otoMoto.pl
  1. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy lub Dealera, którzy samodzielnie ustalają jego treść.
  2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu, ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto. Jednocześnie ten sam Pojazd w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.
  3. W kategoriach obejmujących samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży Pojazdów za cenę nie niższą niż 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych).
  4. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie otoMoto.pl wynosi 15 dni dla Ogłoszeniodawców oraz 14 dni dla Dealerów, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie.
  5. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę.
  6. Ogłoszeniodawca lub Dealer są odpowiedzialni za publikowane treści (w tym zdjęcia), jednocześnie oświadczają i gwarantują, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza  Regulaminu, praw i interesów Grupy Allegro oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.  Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Dealerów lub Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
  7. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu otoMoto.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Grupy Allegro i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy Allegro oraz Ogłoszeniodawców i Dealerów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie otoMoto.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu otoMoto.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Grupy Allegro.
  8. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu otoMoto.pl, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu otoMoto.pl, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów Grupy Allegro.
 4. Zawarcie umowy
  1. Zawarcie umowy przez Ogłoszeniodawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga wykonania czynności wskazanych w pkt 5.1.1. poniżej, i następuje z chwilą otrzymania przez Ogłoszeniodawcę wysłanej przez Grupę Allegro wiadomości, o której mowa w pkt 5.2. poniżej.
  2. Do chwili otrzymania przez Ogłoszeniodawcę informacji o zaksięgowaniu  przez Grupę Allegro płatności z tytułu opłaty za emisję Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Zawarcie umowy przez Dealera w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:
   1. poprawnej rejestracji Konta Dealera w Serwisie otoMoto.pl,
   2. akceptacji treści Regulaminu,
   3. braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Dealera dokonanej przez Grupę Allegro,
   4. dokonania wyboru odpowiedniego Abonamentu oraz wpisania kodu aktywacyjnego nadanego przez Grupę Allegro.
  4. Grupa Allegro może uzależnić aktywowanie Konta Dealera oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu otoMoto.pl od przesłania przez Dealera na adres siedziby Grupy Allegro dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Dealera w ustawieniach Konta Dealera.
  5. Dealer jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Dealera.
  6. Dealer może zarejestrować więcej niż jedno Konto po uzyskaniu zgody Grupy Allegro.
 5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę
  1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie otoMoto.pl wymaga:
   1. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu otoMoto.pl, poprzez  jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptowania Regulaminu, wyboru jednego z pakietów związanych ze sposobem  prezentacji Ogłoszenia, opisanych w Cenniku;
   2. aktywowania Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) w wybrany sposób bądź poprzez wysłanie wiadomości SMS na wskazany w formularzu numer, bądź poprzez Płacę z Allegro za Usługi.
  2. Po wykonaniu przez Ogłoszeniodawcę wszystkich czynności wymienionych w pkt 5.1.1. powyżej, Grupa Allegro przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość e-mail, w której potwierdza przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia.
  3. Aktywacja Ogłoszenia następuje:
   1. w przypadku wysyłania wiadomości SMS – z chwilą otrzymania informacji od operatora płatności SMS o otrzymaniu wpłaty,
   2. w przypadku Płacę z Allegro za Usługi – z chwilą dokonania zapłaty poprzez to narzędzie,
   3. w przypadku wyboru innego niż wskazanego w pkt 5.3.1. i 5.3.2. powyżej sposobu płatności – z chwilą zaksięgowania wpłaty.
  4. Emisja Ogłoszenia w Serwisie otoMoto rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 2 godzin od chwili aktywacji Ogłoszenia.
  5. Za pomocą formularza, o którym mowa w pkt 5.1.1. powyżej, Ogłoszeniodawca może także dołączyć do Ogłoszenia od 1 do 10 zdjęć Pojazdu (w formacie określonym na stronie Serwisu otoMoto.pl).
  6. Ogłoszeniodawca, w okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie 35 dni od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie otoMoto.pl, ma dostęp do panelu administracyjnego pozwalającego na edycję tego Ogłoszenia, tj. na zmianę jego treści, w polach podlegających edycji, a także na przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 15 dni wraz z wyborem sposobu jego aktywacji.
  7. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 15 dni wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt 5.1.2. powyżej, i następuje nie później niż w ciągu 2 godzin od jej dokonania. Brak aktywacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w ciągu 35 dni od zakończenia emisji Ogłoszenia skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego emisji.
 6. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Dealera
  1. Grupa Allegro świadczy usługi polegające na udostępnieniu Dealerom możliwości publikowania strony Dealera oraz stałej emisji Ogłoszeń w Serwisie otoMoto.pl.
  2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu otoMoto.pl, poprzez  jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe.
  3. Dealer ma również możliwość zamieszczenia Ogłoszenia za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania, zgodnego z wymaganiami Serwisu otoMoto.pl. Szczegółowe wymagania dotyczące oprogramowania zewnętrznego znajdują się na stronie internetowej: http://static-img.otomoto.pl/main/default/docs/otoMoto_webApi_dealer_pl.pdf?1352188752.
  4. Niezamieszczenie przez Dealera w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszenia.
  5. Emisja Ogłoszenia następuje po spełnieniu warunków określonych w pkt 4.3. i 6.3. powyżej, oraz pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia.
 7. Promowanie Ogłoszeń
  1. Ogłoszenia  mogą być prezentowane przy wykorzystaniu płatnych usług dodatkowych opisanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu (Promowanie Ogłoszeń), które przypisane są do poszczególnych pakietów opisanych w Cennikach stanowiących Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  2. Usługa Promowania Ogłoszeń udostępniana jest Ogłoszeniodawcom na 15-dniowy okres natomiast Dealerom na okres 14 dni.
  3. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Ogłoszeniodawców lub Dealerów mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Ogłoszeniodawców i Dealerów jest akceptacja właściwego regulaminu.
  4. Dealer ma możliwość zamówienia materiałów reklamowych opisanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu, na zasadach i warunkach tam określonych.
 8. Zasady odpowiedzialności
  1. Grupa Allegro umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę lub Dealera.
  2. Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę lub Dealera umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę lub Dealera oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę lub Dealera, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
  3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zamieszczanie w Ogłoszeniu danych kontaktowych innych niż zawartych na Koncie Dealera lub podanie informacji wprowadzających w błąd. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Grupę Allegro stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu otoMoto.pl i blokadą Konta Dealera.
  4. Grupa Allegro ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
   1. powszechnie uznane za obraźliwe,
   2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
   3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
   4. szkodzące Grupie Allegro lub innym podmiotom,
   5. wprowadzające w błąd,
   • We wskazanych powyżej przypadkach Dealerowi nie przysługuje rekompensata z tytułu usuniętych Ogłoszeń.
  5. Grupa Allegro nie odpowiada ponadto za:
   1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
   2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
   3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
   4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Grupy Allegro,
   5. działanie siły wyższej.
  6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu otoMoto.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Grupy Allegro lub Ogłoszeniodawców i Dealerów. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 9. Opłaty
  1. Usługi świadczone w ramach Serwisu otoMoto.pl na rzecz Ogłoszeniodawców i Dealerów są odpłatne, przy czym wysokość opłat uzależniona jest od wybranego rodzaju i pakietu oferowanych przez Serwis otoMoto.pl usług. Wysokość opłat oraz  pakiety usług świadczonych przez Grupę Allegro określa Cennik stanowiący odpowiednio dla Ogłoszeniodawców Załącznik nr 1 natomiast dla Dealerów Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  2. Jeżeli Ogłoszenie Ogłoszeniodawcy (bądź przedłużenie czasu jego emisji) aktywowane jest poprzez wysłanie wiadomości SMS, wówczas kwota, o jaką zostanie powiększony rachunek wystawiony przez właściwego operatora telefonii komórkowej, jest wskazana w formularzu, o którym mowa w pkt 5.1.1. powyżej bądź odpowiednio – w panelu administracyjnym o którym mowa w pkt 5.2. Regulaminu.
  3. Jeżeli Ogłoszenie Ogłoszeniodawcy (bądź przedłużenie czasu jego emisji) aktywowane jest poprzez usługę Płacę z Allegro za Usługi, wówczas o kwotę należności, zgodnie z Cennikiem powiększany jest rachunek za usługi Serwisu Allegro.pl.
  4. Opłaty dla Dealerów naliczane są według wybranego Abonamentu i płatne za kolejne okresy rozliczeniowe na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Brak terminowej płatności skutkuje blokadą Konta Dealera do momentu zaksięgowania wpłaty. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych.
  5. Faktury wystawiane są z użyciem danych Dealera zamieszczonych na Koncie Dealera. Zmiana danych do faktury jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Działu Obsługi Użytkownika Serwisu otoMoto.pl.
  6. Zmiana Abonamentu przypisanego do danego Konta Dealera wiąże się ze zmianą opłat zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu i obowiązuje od dnia rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego.
 10. Prywatnośc i Pofność
  1. Grupa Allegro zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
  2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
  3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu otoMoto.pl umowach.
 11. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Grupę Allegro usług świadczonych w ramach Serwisu otoMoto.pl, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu otoMoto.pl, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.
  2. Reklamacje należy zgłaszać Grupie Allegro za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@otomoto.pl lub listem poleconym na adres Grupy Allegro z dopiskiem „Serwis OtoMoto.pl”.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Grupa Allegro zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
  6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Grupa Allegro zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
  7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Grupę Allegro.
  8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.
 12. Dezaktywacja Ogłoszeń
  1. Po upływie 30 dni, od dnia aktywacji Konta Dealera, o ile Dealer w tym czasie nie wprowadzi kodu aktywacyjnego, Konto ulega dezaktywacji.
  2. W przypadku braku dokonania przez Ogłoszeniodawcę opłaty z tytułu emisji Ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, o których mowa w pkt 5.1.1., Ogłoszenie ulega trwałemu usunięciu.
  3. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 35 dni od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.
 13. Rozwiązanie umowy
  1. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze Stron (Grupę Allegro, Dealera lub Ogłoszeniodawcę) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku Dealerów skutek przypada na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 9.4. Regulaminu. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca lub Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: dealer@otomoto.pl.
  2. Grupa Allegro zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Dealerem lub Ogłoszeniodawcą, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu.
  3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Grupy Allegro, o kórej mowa w pkt 13.2. powyżej, Dealer lub Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie otoMoto.pl bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody Grupy Allegro.
 14. Zmiany Regulaminu
  1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Grupę Allegro. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Grupa Allegro poinformuje Ogłoszeniodawców i Dealerów na stronie internetowej Serwisu otoMoto.pl oraz drogą elektroniczną.
  2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 14 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu otoMoto.pl oraz poinformowania drogą elektroniczną Ogłoszeniodawców i Dealerów. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców lub Dealerów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
  3. Ogłoszeniodawca i Dealer przy pierwszym logowaniu w Serwisie otoMoto.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne zlecenie przez Dealera wykonania usługi w Serwisie otoMoto.pl choćby odbyło się bez logowania Dealera.
  4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu:
   1. Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@otomoto.pl, które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Grupą Allegro, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych Ogłoszeń;
   2. Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail:: dealer@otomoto.pl, które będzie  skutkować rozwiązaniem umowy z Grupą Allegro po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 9.4. Regulaminu.
 15. Postanowienia końcowe
  1. W ramach usług  świadczonych w Serwisie otoMoto.pl, Dealer i Ogłoszeniodawca zleca Grupie Allegro publikowanie Ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w serwisach internetowych Grupy Allegro lub podmiotów do niej należących, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, sieć Internet oraz bannery lub billboardy. Usługa opisana w zdaniu poprzednim, jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu otoMoto.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą mailową.
  3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą lub Dealerem a Grupą Allegro, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu otoMoto.pl  na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu otoMoto.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 Cennik dla Ogłoszeniodawców
 
Załącznik nr 2 Cennik dla Dealerów
 
Załącznik nr 3 Usługi Promowania Ogłoszeń
 
Załącznik nr 4 Materiały Reklamowe
 
Załącznik nr 5 Polityka prywatności

Załącznik nr 1 Cennik dla Ogłoszeniodawców* Eksport do serwisu Olx.pl dotyczy tylko kategorii osobowe.

Załącznik nr 2 Cennik dla Dealerów

 1. Ogłoszenia podstawowe:
  1. Dla firm zarejestrowanych w Polsce
   • Abonament Podstawowy (50 Ogłoszeń + Strona dealera) – 150 zł netto (184,5 zł brutto),
   • Abonament Standard (100 Ogłoszeń + Strona dealera) – 200 zł netto (246 zł brutto),
   • Abonament Top (350 Ogłoszeń + Strona dealera) – 350 zł netto (430,5 zł brutto),
   • Przekroczenie ilości Ogłoszeń - doliczenie kwoty 100 zł netto (123 zł brutto) do faktury i aktywacja kolejnego pakietu Ogłoszeń (w zależności od abonamentu).
  2. Dla firm zarejestrowanych poza granicami Polski
   • Abonament Podstawowy ( 50 Ogłoszeń + Strona dealera ) – 38 Euro
   • Abonament Standard (100 Ogłoszeń + Strona dealera) – 66 Euro,
   • Abonament Top (350 Ogłoszeń + Strona dealera) – 133 Euro,
   • Przekroczenie ilości Ogłoszeń - doliczenie kwoty 33 Euro do faktury i aktywacja kolejnego pakietu Ogłoszeń (w zależności od abonamentu).
 2. Dodatkowe wyróżnienia dostępne w otoMoto:

 • Dla firm zarejestrowanych w Polsce
  • Powiększenie zdjęcia na listingu – gratis,
  • Podświetlenie innym kolorem – 25 zł netto (30,75 zł brutto),
  • Umieszczenie na początku listy – 50 zł netto (61,5 zł brutto),
  • Ogłoszenie promowane na stronie głównej otoMoto – 99 zł netto (121,77 zł brutto),
  • Pakiet wyróżnień dla ogłoszeń zamieszczanych w ramach abonamentu TOP oraz Pakiet wyróżnień dla Ogłoszeń zamieszczanych w ramach abonamentu Standard.

PakietLiczba wyróżnieńWartośćRabatWartość po rabacieOszczędzasz
TOP/Standard 1010310 zł10%279 zł31 zł
TOP/Standard 2020620 zł20%496 zł124 zł
TOP/Standard 3030930 zł30%651 zł279 zł

 • Dla firm zarejestrowanych poza granicami Polski
  • Galeria zdjęć – gratis
  • Podświetlenie innym kolorem – 7 Euro,
  • Umieszczenie na początku listy – 13 Euro,
  • Ogłoszenie promowane na stronie głównej otoMoto – 25 Euro.

Załącznik nr 3 Usługi Promowania Ogłoszeń
 

 1. Usługa Promowania Ogłoszeń może polegać na:
  1. powiększeniu zdjęcia w galerii zdjęć w wynikach wyszukiwania Ogłoszeń w Serwisie otoMoto.pl,
  2. wyróżnieniu tła Ogłoszenia innym kolorem na liście wyników wyszukiwania w Serwisie otoMoto.pl,
  3. umieszczeniu Ogłoszenia na początku listy wyników wyszukiwania Ogłoszeń w Serwisie otoMoto.pl,
  4. promowaniu Ogłoszenia Dealera na stronie głównej Serwisu otoMoto.pl,
  5. wystawieniu Ogłoszenia Dealera i Ogłoszeniodawcy w Serwisie Allegro.pl,
  6. wystawieniu Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy w Serwisie Olx.pl.
 2. Powiększenie zdjęcia w galerii zdjęć w wynikach wyszukiwania Ogłoszeń daje możliwość powiększenia zdjęć bez konieczności otwierania danego Ogłoszenia.
 3. Podświetlenie Ogłoszenia innym kolorem na liście wyników wyszukiwania Ogłoszeń powoduje, że Ogłoszenie prezentowane jest na innym tle niż pozostałe Ogłoszenia.
 4. Umieszczenie Ogłoszenia na początku listy wyszukiwania Ogłoszeń polega na tym, że Ogłoszenie wyświetlane jest w ramce „promowane ogłoszenia” zamieszczonej na początku listy wyszukiwania Ogłoszeń.
 5. Promowanie Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu otoMoto.pl polega na umieszczeniu Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu otoMoto.pl, przy czym wybór Ogłoszeń odbywa się w drodze automatycznych losowań, dokonywanych co 15 minut. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które dotychczas wylosowywano najrzadziej.
 6. Prezentacja Ogłoszenia w  Serwisie Allegro.pl oznacza wystawienie Ogłoszenia w Serwisie Allegro.pl. w kategorii „Motoryzacja“ wraz z linkiem do pełnej treści Ogłoszenia w Serwisie OtoMoto.pl. Emisja Ogłoszenia w Serwisie Allegro.pl kończy się wraz z upływem czasu jego emisji w Serwisie otoMoto.pl.
 7. Prezentacja Ogłoszenia w Serwisie Olx.pl oznacza wystawienie Ogłoszenia w Serwisie Olx.pl w kategorii „Motoryzacja – samochody osobowe“ wraz z linkiem do pełnej treści Ogłoszenia w Serwisie OtoMoto.pl. Emisja Ogłoszenia w Serwisie Olx.pl kończy się wraz z upływem czasu emisji w Serwisie otoMoto.pl.
 8. Treść Ogłoszenia prezentowanego w serwisach, o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej, powinna byc zgodna z zasadami wyrażonymi w regulaminach świadczenia usług w tych serwisach.
 9. Dealer podczas zamieszczania Ogłoszenia sam decyduje w jaki sposób dodatkowo chce promować swoje Ogłoszenie zgodnie z usługami oferowanymi w Serwisie otoMoto.pl.

Załącznik nr 4 Materiały Reklamowe (Zasady i warunki ich zamawiania)
 

 1. Materiały reklamowe dedykowane są Dealerom, którzy dokonali poprawnej rejestracji Konta  oraz dokonali  terminowej opłaty Abonamentu.
 2. Możliwość zamówienia określonych  materiałów reklamowych uzależniona jest od rodzaju Abonamentu wybranego przez Dealera oraz liczby opłaconych  Okresów rozliczeniowych liczonych od dnia rejestracji Konta (dalej: „Okres kwalifikujący”). W przypadku ponownego zamówienia materiałów reklamowych, ich dostępność  uzależniona jest od upływu odpowiedniej liczby opłaconych Okresów rozliczeniowych liczonych od dnia poprzedniego zamówienia (dalej: „Okres ponownej dostępności”). 
 3. Wyboru  materiałów reklamowych  można dokonać w zakładce „Dodatki” widocznej po zalogowaniu do Konta.
 4. Po dokonaniu zamówienia Dealer otrzymuje maila zawierającego podsumowanie określające rodzaj wybranych materiałów oraz ich cenę wraz z informacją o sposobie potwierdzenia zamówienia i terminie jego realizacji.  
 5. Płatność za zamówione materiały zostanie doliczona do faktury za okres, w którym zamówienie zostało złożone i potwierdzone.

 
 
 
Nazwa materiału reklamowegoCenaLimit jednorazowego zamówieniaRodzaj AbonamentuOkres ponownej dostępnościOkres kwalifikujący
Baner spersonalizowany250 zł netto
307,50 zł brutto
2Standard121
Brelok z nazwą komisu (20 sztuk)70 zł netto
86,10 zł netto
3Top62
Zawieszki na lusterko (20 sztuk)35 zł netto
43,05 zł brutto
3Top63
Wizytówki (100 sztuk)50 zł netto
61,50 zł brutto
2Top32
Tablice rejestracyjne (40 sztuk)60 zł netto
73,80 zł brutto
2Standard63
Tablice rejestracyjne z nazwą komisu (40 sztuk)180 zł netto
221,40 zł brutto
5Brak00
Dywaniki papierowe (50 sztuk)15 zł netto
18,45 zł brutto
4Standard21
Etui na wydruk oferty (50 sztuk)75 zł netto
92,25 zł brutto
3Standard11
 

Załącznik nr 5 Polityka prywatności
 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu otoMoto.pl, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796.
 2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem 002920/2010.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Grupę Allegro zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Grupę Allegro usług oraz w celu ich realizacji.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Grupę Allegro za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Grupa Allegro, a także związanych ze świadczeniem usług przez Grupę Allegro. Zgoda może być przez Użytkownika w każdym czasie odwołana.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych mechanizmów Serwisu otoMoto.pl wymaga od Użytkowników wypełnienia formularza kontaktowego. Dotyczy to wysyłki zapytania ofertowego: samochód nowy, samochód używany, promocję, wybraną ofertę finansowania zakupu samochodu czy jego ubezpieczenia. W formularzu kontaktowym zamieszczane są, poza informacjami dotyczącymi wybranej przez Użytkownika usługi, informacje o zainteresowanym Użytkowniku: nr telefonu i adres e-mail.
 6. Grupa Allegro zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Grupa Allegro zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Grupę Allegro danych osobowych innemu niż Grupa Allegro administratorowi danych.
 8. Grupa Allegro może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Grupę Allegro jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Grupy Allegro lub jeśli Grupa Allegro otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Grupę Allegro podmiotom trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji tych usług świadczonych na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu otoMoto.pl.
 10. Dane osobowe Dealerów i Ogłoszeniodawców, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Grupę Allegro usługi, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
  1. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za świadczone usługi w ramach Serwisu otoMoto.pl,
  2. niezwłocznie po wyborze przez Dealera i Ogłoszeniodawca w Serwisie otoMoto.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 11. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Grupę Allegro przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 12. W przypadku uzyskania przez Grupę Allegro wiadomości o korzystaniu przez Dealerów i Ogłoszeniodawców z Serwisu otoMoto.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Grupa Allegro może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 13. Grupa Allegro wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 14. Grupa Allegro stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających strony Serwisu otoMoto.pl, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu otoMoto.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu otoMoto.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod następującym adresem: http://img01-otomoto.sogastatic.pl/static-file/politykaCookie.pdf